Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

      Możliwość komentowania Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu została wyłączona

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. przerwa w działalności przedszkola została wydłużona do 26.04.2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595)
wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 w ust. 1 i 1a, w § 3 w pkt 3, w § 3a w ust. 1 i 3 oraz w § 4a wyrazy „10
kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „26 kwietnia 2020 r.”; (…)