Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwis internetowy Przedszkole Samorządowe w Szczercowie

Przedszkole Samorządowe w Szczercowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Samorządowe w Szczercowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Przedszkolu Samorządowym w Szczercowie dla strony przedszkole.szczercow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa przedszkole.szczercow.pl spełnia wymagania w 100%.

  W serwisie zdarzają się opisane poniżej pojedyńcze przypadki
  – skanowane, nieedytowalne dokumenty PDF
  – brak napisów do materiałów filmowych umieszczanych w serwisie youtube.pl
  Będą one na bieżąco eliminowane

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Grabowska.
 • E-mail: przedszkole.szczercow@gmail.com
 • Telefon: 504 055 859

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przeszkola Samorządowego w Szczercowie
 • Adres: Przedszkole Samorządowe w Szczercowie
  ul. Akacjowa 1
  97-420 Szczerców
 • E-mail: przedszkole.szczercow@gmail.com
 • Telefon: 504 055 859

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola ma dogodne wejście od strony ulicy Akacjowej. Furtka wejściowa zaopatrzona jest w dzwonek, którego użycie powoduje zawiadomienie pracownika o konieczności jej otworzenia. Budynek jest parterowy, bez barier dla wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się blisko drzwi wejściowych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność komunikacyjna

Przedszkole Samorządowe w Szczercowie zapewnia dostępność tłumaczenia języka migowego dla osób Głuchoniemych po wcześniejszym wyrażeniu takiej potrzeby przez interesanta