PIERWSZY WRZEŚNIA

      Możliwość komentowania PIERWSZY WRZEŚNIA została wyłączona

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE!

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi Przedszkola Samorządowego w Szczercowie przygotowują obiekt na przyjęcie dzieci od 1 września 2021 r.

Rozpoczynamy pracę we środę od godz. 6:30. Zapraszamy Państwa z dziećmi zgodnie z godzinami zadeklarowanymi u wychowawców grup. Przedszkole nie organizuje uroczystego rozpoczęcia zajęć.

Pragniemy, aby zdawali sobie Państwo sprawę, że w warunkach zagrożenia epidemicznego funkcjonowanie przedszkola będzie odbiegało od dotychczasowych standardów. Zmiany są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego1), a dotyczą w szczególności wyposażenia sali, zachowania szczególnej higieny i tzw. dystansu społecznego, ograniczenia przebywania w przedszkolu osób trzecich (w tym rodziców), organizacji pracy minimalizującej zmianę sal i opiekunów grupy dzieci w ciągu dnia.

Główne zasady opieki w przedszkolu2) – do wiedzy rodziców:

 1. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe. Rodzic ma obowiązek zbadać dziecku temperaturę przed wyjściem z domu. Ponownego pomiaru personel dokona w każdej sytuacji wystąpienia u dziecka niepokojących objawów.

 2. Jeśli dziecko miało w ostatnim czasie kontakt z osobą w izolacji lub taka osoba jest w domu, dziecko nie może przyjść do przedszkola.

 3. Rodzice po wejściu na teren przedszkolny (za furtkę) zasłaniają usta i nos oraz zachowują dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.

 4. Rodzice dzieci z pierwszej i drugiej grupy przyprowadzają i odbierają dzieci przy głównym wejściu do przedszkola. Rodzice dzieci z trzeciej i czwartej grupy przyprowadzają i odbierają dzieci tylnym wejściem ewakuacyjnym. Wszystkie dzieci korzystające z dyżurów porannych (6:30-7:30) i popołudniowych (15:30-16:30) wchodzą i wychodzą wejściem głównym.

 5. Dzieci przyprowadzamy rano do godz. 8:00. Po godzinie 8:00 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.

 6. Dzieci przebywają w stałej sali. Nie łączy się grup. Wyjątkiem jest dyżur poranny lub popołudniowy.

 7. Dziecko nie przynosi z domu żadnych zbędnych przedmiotów lub zabawek, w tym płynów do picia i słodyczy.

 8. W salach nie ma dywanów, pluszowych zabawek, zbędnych dekoracji. Książeczki, gry, puzzle, układanki będą udostępniane dzieciom w ograniczonej ilości i wymieniane po odbyciu kilkudniowej kwarantanny.

 9. Leżakowanie organizujemy z zachowaniem zasad sanitarnych.

 10. Jeśli dziecko będzie miało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w przygotowanym pomieszczeniu (sala do zajęć indywidualnych) z wyznaczonym opiekunem; rodzic zostanie natychmiast powiadomiony i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko3).

Drodzy Państwo! Pragniemy w sposób przyjazny i możliwie bezpieczny zaopiekować się Państwa dziećmi. Chcemy zapewnić zalecane standardy, przestrzegać procedur, spełnić nałożone na nas wymagania w zakresie wychowania, dydaktyki i opieki. Jednocześnie będziemy dbać o nasze – pracowników przedszkola – zdrowie i bezpieczeństwo, gdyż aby przedszkole działało bez przeszkód, my musimy być zdrowi. Dlatego liczymy na Państwa życzliwość i pomoc. Prosimy o wyrozumiałość i w razie potrzeby przekazywanie spostrzeżeń i uwag. W trudnym czasie zagrożenia bądźmy dla siebie wsparciem i dzielmy się dobrem. To zawsze procentuje

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY OBSŁUGI PRZEDSZKOLA

1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 19 listopada 2020 [1] dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) w załączeniu.           

 2. Procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19” w załączeniu.     

3. Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dziecka objawów COVID-19 obowiązująca w Przedszkolu Samorządowym w Szczercowie” w załączeniu.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU
W CZASIE PANDEMII COVID-19

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1356 i poz. 1393),
wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopad 2020 r.

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

 • Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 • W grupie może przebywać do 25 dzieci.

 • W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 • Ręcznik dla dziecka (podpisany i z zawieszką) oraz ubrania na zmianę w torbie foliowej rodzic dostarcza pierwszego dnia tygodnia w ilości, którą uzna za konieczną. Obuwie zmienne dla dzieci winno mieć jasną i niebrudzącą podeszwę.

 • Dzieciom zapewnia się możliwość poobiedniego leżakowania z zachowaniem następujących zasad:


  – dziecko korzysta z podpisanego leżaka, który poddawany jest dezynfekcji na zakończenie tygodnia;

  – pościel zapewniają rodzice; pościel przechowywana jest na podpisanej półce w magazynku danej grupy; pościel i piżamka zabierane są do prania przez rodziców na zakończenie tygodnia.

 1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek, w tym płynów do picia i słodyczy. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych przedmiotów.

 2. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

 3. Należy wietrzyć salę przed godzinami przyjścia dzieci oraz po zakończeniu zajęć,
  a także co najmniej raz na godzinę i w miarę możliwości prowadzić zajęcia ruchowe przy otwartych oknach.

 4. Należy zadbać o taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Opiekunowie i dzieci przebywają w wyznaczonych stałych salach, nie można przemieszczać się między salami, łączyć grup, również na placu zabaw. Wyjątkiem są godziny dyżuru porannego i popołudniowego, który odbywa się w sali grupy pierwszej.

 5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 6. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest na terenie przedszkolnego placu zabaw przy zachowaniu bezpiecznej odległości. Można organizować wyjścia poza teren przedszkola, jednak bez wchodzenia do budynków, instytucji i bliskich kontaktów z innymi osobami.

 7. Sprzęt na placu zabaw przed wejściem każdej grupy dzieci czyszczony jest
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 8. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 9. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
  w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA:

 1. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola rodzice/ opiekunowie prawni wchodzą do budynku przedszkola z ograniczeniami:
  – na wejście do szatni rodzice czekają przed wejściem do budynku lub w korytarzu z zachowaniem wyznaczonych odległości;

  – w szatni każdej grupy może przebywać jednorazowo pięcioro rodziców z dziećmi;

  – rodzice opuszczają budynek przedszkola w ciągu 10 minut od wejścia do szatni;

 2. Rodzice dzieci z pierwszej i drugiej grupy przyprowadzają i odbierają dzieci przy głównym wejściu do przedszkola. Rodzice dzieci z trzeciej i czwartej grupy przyprowadzają i odbierają dzieci tylnym wejściem ewakuacyjnym. Wszystkie dzieci korzystające z dyżurów porannych (6:30-7:30) i popołudniowych (15:30-16:30) wchodzą i wychodzą wejściem głównym. Dzieci przyprowadzamy rano do godz. 8:00. Po godzinie 8.00 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.

 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola
  oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 4. Rodzice/opiekunowie na terenie przedszkolnym mają obowiązek zakrywania ust
  i nosa oraz dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku .

 5. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/opiekun prawny.

 6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 7. Dziecko, które ma objawy chorobowe nie zostanie przyjęte na zajęcia.

 8. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

 9. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Zaleca się rodzicom/opiekunom ograniczenie wchodzenia do przedszkola razem z dzieckiem.

 2. W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności z wychowawcą i w razie potrzeby z dyrektorem lub intendentem.

 3. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu rodzica z wychowawcą lub dyrektorem, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

 4. W okresie epidemii ogranicza się organizację zebrań z rodzicami do niezbędnego minimum (w szczególności spotkanie organizacyjne, wybory rady rodziców).

 5. W celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami dzieci, rodzice przekażą wychowawcy nr telefonu do szybkiego i skutecznego kontaktu lub poinformują o innym sposobie komunikacji zdalnej. Następnie wychowawca sporządzi listę dzieci z numerami kontaktowymi do rodziców/opiekunów. Kopię listy wychowawca przekaże dyrektorowi przedszkola.

 6. W przypadku konieczności odebrania dziecka z przedszkola z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem i nieuzyskania kontaktu z rodzicem, dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe do dziecka.

 7. Rodzice dziecka niezwłocznie powiadamiają wychowawcę lub dyrektora o fakcie otrzymania dodatniego wyniku badania swojego dziecka w kierunku koronawirusa.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściach do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.

 2. Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za dopilnowanie, aby osoby dorosłe dezynfekowały dłonie przy wejściu, zaś osoby nie będące pracownikami przedszkola zakrywały również usta i nos.

 3. W przypadku kontaktu osobistego z osobą z zewnątrz należy zachować stosowną odległość (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie takiej odległości nie jest możliwe – największej dopuszczalnej w związku z organizacją pracy.

 4. Personel pomocniczy zobowiązany jest do korzystania ze środków ochrony osobistej w tym strojów służbowych.

 5. Każdy z pracowników administracyjnych przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest do dezynfekcji stanowiska pracy za pomocą środka dezynfekującego,
  w szczególności dotyczy to biurka, klawiatury, myszy komputerowej, telefonu
  i wszelkich przedmiotów lub powierzchni, które stanowią elementy organizacyjne stanowiska pracy. Czynności te powtarza się przynajmniej raz w ciągu dnia.

 6. Sprzątaczki zobowiązane są do wietrzenia wszystkich pomieszczeń przed przybyciem dzieci oraz po zakończeniu pracy pedagogicznej w grupach.

 7. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. Nie zaleca się dezynfekowania rąk dzieci.

 8. Nauczyciele przypominają dzieciom o zasadach prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Zaleca się przeprowadzenie pierwszych zajęć o tematyce higieny i dezynfekcji rąk oraz przyczynach i zasadach utrzymania szczególnych warunków
  w przedszkolu.

 9. Personel pomocniczy zobowiązany jest do stałego i ciągłego monitorowania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,
  w tym stolików w salach. W salach zajęć czynności te wykonują pomoce nauczyciela; poza salami zajęć – sprzątaczki.

 10. Pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za dezynfekcję lub mycie wodą
  z detergentem zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.

 11. Dyrektor dokonuje monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, klawiatury komputera, włączników i powierzchni płaskich. (karta monitoringu)

 12. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 13. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej,

 • utrzymania wysokiej higieny,

 • mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego przed użyciem i po każdym użyciu

 • mycia lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC,

 • planowania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami, ale w miarę możliwości posiłki i produkty winny podlegać obróbce termicznej.

 1. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Sprzątaczki dowożą posiłki do drzwi sali, a po zakończonym posiłku odwożą naczynia na zaplecze kuchenne. W salach za dystrybucję posiłków odpowiadają pomoce nauczyciela i nauczyciele.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie do zajęć indywidualnych, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.

 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.

 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

LUB PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u pracownika lub członka rodziny należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub alarmowy 112 oraz niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy, umieszcza w izolatce i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.

 3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada pracownik administracji.

 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola,
  w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie, dokonuje pracownik administracji wraz z obsługą.

 7. Stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z niniejszą procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

Organizacja opieki w podmiocie:

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczqce spożywania posiłków poniżej).
 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
  1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskaćteleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
  3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECKA OBJAWÓW COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA  W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SZCZERCOWIE

1. W przypadku zauważenia objawów:

 • gorączka powyżej 38oC

 • kaszel

 • duszności

należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.

2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając je w przygotowanej izolatce (sala zajęć indywidualnych). Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch, maska, przyłbica, rękawiczki). Zalecana odległość od dziecka – 2m. W pomieszczeniu w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia

SANEPID tel.: 509 748 182 lub 44/733 13 55

oraz organ prowadzący, Gminę Szczerców tel. 44/631 80 59

4. Po przyjeździe rodzice natychmiast odbierają dziecko z przedszkola i podejmują dalsze decyzje o postępowaniu z dzieckiem.

5. Rodzice dziecka niezwłocznie powiadamiają wychowawcę lub dyrektora o fakcie otrzymania dodatniego wyniku badania swojego dziecka w kierunku koronawirusa.

6. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.