Zawieszenie zajęć – ważne informacje!!!

      Możliwość komentowania Zawieszenie zajęć – ważne informacje!!! została wyłączona

Szczerców, dn. 09.04.2021 r.

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 poz. 651)

informuję, iż:

 1. Od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych przedszkoli;
 2. Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dzieci, którzy:
 3. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 4. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 5. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 6. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 7. e) wykonują działania ratownicze,
 8. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6
  pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 9. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 11. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 12. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 13. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają te dzieci.

Druk wniosku o zorganizowanie zajęć dla dzieci rodziców wykonujących ww. zadania jest do pobrania na naszej stronie internetowej oraz w przedszkolu. Wypełniony i podpisany druk należy złożyć w siedzibie przedszkola ul. Akacjowa 1 lub przesłać skan/zdjęcie na adres przedszkole.szczercow@gmail.com

W przedszkolu zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na stronie internetowej przedszkole.szczercow.pl znajdą Państwo codziennie materiały dedykowane dzieciom do wykorzystania w domowym zaciszu. Nie mają Państwo obowiązku wykonywania wszystkich prac, jednak wychowawcy przygotowując materiały liczą na żywą współpracę z rodzicami i dziećmi. W minionych dniach, kiedy wspólnie z dziećmi realizowali Państwo zadania proponowane przez nauczycielki, widać było wielkie zaangażowanie, pomysłowość i aktywną współpracę z przedszkolem. Z przyjemnością śledziłam galerie prac dzieci, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na stronach poszczególnych grup. Podziwiam Państwa za kreatywność i zdyscyplinowanie, gdyż zdaję sobie sprawę, że muszą Państwo dzielić swój czas między wiele obowiązków. W imieniu swoim i kadry pedagogicznej – serdecznie dziękuję!

Mam szczerą nadzieję, że wkrótce wrócimy do realizowania zadań na terenie naszego przedszkola.

Pozdrawiam serdecznie Dzieci i Rodziców,

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie

mgr Agnieszka Grabowska

WNIOSEK