Wybór formy kształcenia w związku z zagrożeniem epidemicznym

      Możliwość komentowania Wybór formy kształcenia w związku z zagrożeniem epidemicznym została wyłączona

Przedszkole Samorządowe w Szczercowie

Wybór formy kształcenia w związku z zagrożeniem epidemicznym

 1. Przedszkole działa w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym (hybrydowym). Wybór formy kształcenia następuje w zależności od stopnia zagrożenia epidemicznego na obszarze powiatu bełchatowskiego, gminy Szczerców lub wystąpienia ogniska zakażenia w przedszkolu.
 2. W zależności od tego, czy powiat bełchatowski został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, lub wykryto ognisko zakażenia w przedszkolu, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, podejmuje decyzję o ograniczeniu funkcjonowania przedszkola przewidzianej w odrębnych przepisach:
 3. forma kształcenia  hybrydowa  daje  możliwość  wprowadzenia  zawieszenia  zajęć  stacjonarnych

grupy lub grup. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

 1. b) forma kształcenia zdalnego oznacza zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzenie w całym przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W przypadku wprowadzenia w przedszkolu form kształcenia, o których mowa w ust. 2 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczegółowych oraz zasady organizacji pracy pracowników administracji i obsługi.
 3. Wszelkie działania dotyczące zmiany formy kształcenia podejmowane przez dyrektora przedszkola lub ze strony Sanepidu powinny być ustalane drogą pisemną lub mailową. W sytuacjach nagłych dopuszcza się ustalenia drogą telefoniczną, pod warunkiem, że na podstawie rozmów telefonicznych zostanie sporządzona notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony.
 4. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.

Opracowano na podstawie:

 • Rozporządzenia RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356);
 • Rozporządzenia MEN  z  dnia  20  marca  2020    w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952 i poz. 1111 i poz. 1394);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386).