REKRUTACJA 2021 – podstawowe informacje

      Możliwość komentowania REKRUTACJA 2021 – podstawowe informacje została wyłączona

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie naszego przedszkola. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dla rodziców i prawnych opiekunów dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. Wnioski wraz z załącznikami należy składać od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r. w siedzibie naszej placówki przy ul. Akacjowej 1 w Szczercowie.  Ze względu na sytuację epidemiczną wnioski przyjmowane będą w godzinach od 13.00 do 15.00. Wypełnione wnioski można również składać przesyłając skan lub zdjęcie na adres e-mail: przedszkole.szczercow@gmail.com

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA:

zarz¦ůdzenie W+-jta_2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

harmonogram rekrutacji

LINK DO POBRANIA WNIOSKU:

WNIOSEK rekrutacja 2021

PROCEDURA REKRUTACJI

dzieci do Przedszkola Samorządowego w Szczercowie w roku 2021

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 910 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 9/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 18.01.2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego w Szczercowie, (…).
 1. Tok postępowania rekrutacyjnego
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Szczercowie, zwanego dalej Przedszkolem, obejmuje:
 • Powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
 • Określenie liczby wolnych miejsc (po weryfikacji „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”);
 • Ogłoszenie rekrutacji kandydatów;
 • Przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola”;
 • Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
 • Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej;
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów do Przedszkola;
 • Procedura odwoławcza.
 1. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
 2. Zasady postępowania rekrutacyjnego
 1. Rodzice dziecka uczęszczającego do Przedszkola składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się raz w roku na wolne miejsca w Przedszkolu.
 3. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci trzy- i czteroletnie zamieszkałe na obszarze Gminy Szczerców.
 4. W szczególnie uzasadnionym przypadku do Przedszkola można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. W przypadku wolnych miejsc do Przedszkola można przyjąć dziecko zamieszkujące poza obszarem Gminy Szczerców.
 6. Rodzice dziecka składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola” wraz z załącznikami w terminie od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r.
 7. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.
 8. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów określonych w postepowaniu rekrutacyjnym do 26.03.2021 r.
 9. Listy kandydatów zakwalifikowanych zostaną ogłoszone do 07.04.2021 r. do godz. 14:00.
 10. Kandydat potwierdza wolę przyjęcia od 08.04.2021 r. do 16.04.2021 r. do godz. 14:00.
 11. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości do 20.04.2021 r. do godz. 14:00.
 12. Spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do Przedszkola Samorządowego w Szczercowie i załączniki do wniosku potwierdzające ich spełnianie:
 • W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria określone na podstawie art.131 ust.1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Kryteria, o których mowa w pkt. 1 mają jednakową wartość.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
Oboje rodzice, bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/e na podstawie umowy o pracę, wykonują/e pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą/y się w trybie dziennym, prowadzą/i gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Oświadczenie1 rodziców 15
Oboje rodzice kandydata zamieszkują na terenie Gminy Szczerców Nie wymaga 10
1.       Jeden rodzic kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Szczerców Nie wymaga 5
2.       Do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata. Oświadczenie rodziców 6
3.       Rodzina kandydata objęta jest pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zaświadczenie z GOPS 4

1 wg art.150 ust.6. ustawy Prawo oświatowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

III. Komisja rekrutacyjna

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie.
 2. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu prowadzącego na prawach obserwatora.
 1. Dokumenty dotyczące rekrutacji
 2. Dokumenty składane przez rodziców:
 • „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Szczercowie”.
 • Dokumenty, w tym oświadczenia rodziców, potwierdzające spełnianie danego kryterium.
 • Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.
 1. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:
 • ustalenie do 26 marca 2021 r. wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do dnia 07 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00 do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola listy kandydatów z imionami i nazwiskami uszeregowanymi w kolejności alfabetycznej, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • ustalenie i podanie do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00 do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola listy kandydatów z imionami i nazwiskami uszeregowanymi w kolejności alfabetycznej przyjętych i nieprzyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia ewentualnie liczbę wolnych miejsc. Na liście opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej znajduje się również w formie adnotacji dzień podania listy do publicznej wiadomości.
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
 1. Postępowanie odwoławcze
 1. 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mają prawo złożyć wniosek do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
 2. 5 dni od daty wystąpienia rodzica przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mają prawo wniesienia do Dyrektora Przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola do sądu administracyjnego.
 1. Postępowanie uzupełniające prowadzone przez Dyrektora Przedszkola
 2. Składanie wniosków wraz z załącznikami 11 – 17 maja 2021 r.;
 3. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym do 21 maja 2021 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 24 maja 2021 r. godz. 14:00;
 5. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia 25 – 28 maja 2021 r. do godz. 14:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 04 czerwca 2021 r. do godz. 14:00.
 7. Postępowanie odwoławcze wg terminów zawartych w części Postępowanie odwoławcze.

VII. Ochrona danych osobowych.

 

 1. W procesie rekrutacji ujawnia się imię i nazwisko kandydata w siedzibie oraz na stronie internetowej Przedszkola poprzez umieszczenie odpowiednio na listach kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do Przedszkola.
 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w Przedszkolu przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

VIII. Przepisy końcowe

 1. Liczba dzieci w grupach przedszkolnych nie może być większa niż 25.
 2. Procedura wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2021 r.