Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Podstawa prawna: Statut Przedszkola

§ 1

1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez rodziców lub inne upoważnione osoby pełnoletnie.
2. Rodzice składają u wychowawcy pisemną informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka.
3. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je nauczycielowi lub pomocy nauczyciela w danej grupie. Wyklucza się pozostawianie samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni.
4. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane w godzinach określonych w umowie.

§ 2

1. Upoważnienie innych osób wymaga formy pisemnej.
2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 3

1. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców.
2. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.

§ 4

1. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od chwili pozostawienia dziecka na terenie budynku przedszkola w obecności w.w. pracowników do chwili odebrania dziecka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną.
2. W wypadku odebrania dziecka przez rodziców i pozostawania na terenie przedszkola, w szczególności na terenie ogrodu, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

§ 5

1. Dziecko przebywa na terenie przedszkola w godzinach określonych w umowie.
2. Jeżeli dziecko nie zostaje odebrane w określonym czasie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka
3. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub innych osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.
4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola ani oddalić się wraz z dzieckiem.

§ 6

1. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, użycie środków odurzających) wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
2. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka należy niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do jego odebrania z przedszkola.
3. W przypadku podejrzenia, że osoba zamierzająca odebrać dziecko nie jest w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa, należy:
1) nie wydawać dziecka;
2) poprosić o natychmiastowe opuszczenie terenu przedszkola; w przypadku odmowy lub niewłaściwego zachowania, niezwłocznie wezwać policję, zawiadomić dyrektora, jednocześnie próbując odizolować zagrożenie od wychowanków;
3) dalej postępować wg § 5 pkt 3 i 4;
4) z zajścia sporządzić notatkę i przekazać ją dyrektorowi.

§ 7

Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez rodzica upoważnionymi, dyrektor podejmuje decyzję o przekazaniu dziecka do Pogotowia opiekuńczego. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna odbywać się pod nadzorem policji.

§ 8

W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o przekazaniu dziecka do Pogotowia opiekuńczego.

§ 9

Rodzice zobowiązani są przekazać placówce przedszkolnej aktualne telefony kontaktowe.

Dyrektor Rada Pedagogiczna