Zawieszenie zajęć- ważne informacje !!!

      Możliwość komentowania Zawieszenie zajęć- ważne informacje !!! została wyłączona

Szczerców, dn. 28.03.2021 r.

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z tym, że od jutra wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 poz. 561)

informuję, iż:

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych przedszkoli;

Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

i realizują zadania na terenie tych jednostekma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają te dzieci.

Druk wniosku o zorganizowanie zajęć dla dzieci rodziców wykonujących ww. zadania jest do pobrania na naszej stronie internetowej oraz w przedszkolu. Wypełniony i podpisany druk należy złożyć w siedzibie przedszkola ul. Akacjowa 1 lub przesłać skan/zdjęcie na adres przedszkole.szczercow@gmail.com

W przedszkolu zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na stronie internetowej przedszkole.szczercow.pl znajdą Państwo codziennie materiały dedykowane dzieciom do wykorzystania w domowym zaciszu. Nie mają Państwo obowiązku wykonywania wszystkich prac, jednak wychowawcy przygotowując materiały liczą na żywą współpracę z rodzicami i dziećmi. Rok temu, kiedy wspólnie uczyliśmy się pracy zdalnej, wykazali się Państwo ogromnym zaangażowaniem i podziwu godną pomysłowością. Mamy nadzieję, że i tym razem będziemy się wspierać w trudnym czasie zawieszenia zajęć.

Drodzy Państwo!

W imieniu swoim oraz nauczycieli i pracowników obsługi Życzę Wam i Waszym rodzinom spokojnych, zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech nie opuszcza Was nadzieja i dobry humor, a budząca się wiosna wyzwala nowe siły, energię i uśmiech na twarzy. Wesołego Alleluja!

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie

mgr Agnieszka Grabowska

WNIOSEK