Projekt edukacyjny „Mała Fabryka Eksperymentów” w gr. III i IV

      Możliwość komentowania Projekt edukacyjny „Mała Fabryka Eksperymentów” w gr. III i IV została wyłączona

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO
“MAŁA FABRYKA EKSPERYMENTÓW”
I OPIS PROJEKTU
„Nie ma chyba nic ciekawszego, niż odkrywanie, co kryje się za konkretnymi zjawiskami,
sprawdzanie, co dzieje się, kiedy złączą się ze sobą dwie różne substancje czy też dociekanie, jak
zachowają się elementy natury w zmienionych warunkach.” /Zabawne eksperymenty dla dzieci,
wyd. REA/
Który przedszkolak nie lubi ciekawych eksperymentów? Każdy chciałby stać się naukowcem
i odkrywać tajemniczy świat doświadczeń. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dzieci w wieku
przedszkolnym – w nieszablonowy sposób ma zaspokoić naturalną ciekawość świata
przedszkolaków, przyczyniając się do ich wielokierunkowego rozwoju. Chcemy wykorzystać
naturalną ciekawość świata, dociekliwość i zainteresowanie wszystkim co otacza przedszkolaki do
zgłębiania tajników fizyki, chemii, przyrody.
Nasz projekt pomoże rozwijać kreatywne myślenie, wyobraźnię, nauczy obserwacji i wyciągania
wniosków, a przede wszystkim zachęci do czerpania radości płynącej z odkrywania nieznanych
właściwości przedmiotów i zjawisk.
Realizacja projektu nie jest kosztowna – materiały potrzebne do przeprowadzenia doświadczeń
można znaleźć w podstawowym wyposażeniu każdego przedszkola/szkoły. Woda, farby, cukier, sól,
itp. materiały wystarczą, aby dać dzieciom możliwość poznania prawidłowości rządzących światem
przyrody. Wszystkie eksperymenty są całkowicie bezpieczne – przedszkolaki mogą wykonywać je
samodzielnie (po udzieleniu przez nauczyciela wskazówek), ucząc się w ten sposób prowadzenia
obserwacji oraz kształtując umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego.
Projekt powstał na bazie programu własnego o tym samym tytule.
Dobór treści w projekcie „Mała Fabryka Eksperymentów” odpowiada założeniom Podstawy
programowej oraz świetnie wpisuje się w 5 kierunek polityki oświatowej MEiN na rok szkolny
2021/2022 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy
odpowiedzialności za środowisko naturalne.
2
II ORGANIZATOR
Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Mała Fabryka Eksperymentów” jest
Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie.
Autor i koordynator projektu
autor – Monika Krasowska
koordynator – Milena Kossakowska
III CELE
• Kształtowanie u dzieci aktywnej świadomości przyrodniczej i poglądu na świat.
• Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.
• Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
• Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną
a skutkiem.
• Kształtowanie logicznego myślenia poprzez łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną.
• Poznanie zjawisk przyrodniczo – fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych
doświadczeń.
• Rozwijanie ciekawości poznawczej i skłonności do stawiania pytań wynikających
z patrzenia na zjawiska mające miejsce w najbliższym środowisku.
• Rozbudzanie i rozwijanie u dzieci pasji poznawania świata i okrywania rządzących nim
reguł, poprzez doświadczenia, eksperymenty, pokazy, prowadzenie bezpośrednich
obserwacji.
• Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
• Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy i przedszkola/szkoły,
przedszkola/szkoły i rodziny.
• Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad współdziałania przy pracy.
• Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod
zabawowych, twórczych z elementami doświadczania, obserwowania czy
eksperymentowania.
• Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności.
IV TERMIN REALIZACJI
Projekt będzie realizowany w terminie 1 września 2021 r. – 31 maja 2022 r.
V ZASADY UCZESTNICTWA
1. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny.
2. W projekcie mogą wziąć udział:
– przedszkola,
– oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej,
– klasy I-III,
– świetlice (szkolne, środowiskowe, socjoterapeutyczne),
– palcówki opiekuńczo – wychowawcze,
3
– biblioteki,
– ośrodki kultury.
3. Zadania projektowe można wykonywać w grupie przedszkolnej/klasie, w kilku grupach,
z całą placówką, ale w taki sposób, by każde dziecko mogło się zaangażować i żeby każdy
nauczyciel dał coś od siebie.
4. Aby wziąć udział w projekcie należy najpóźniej do 20 września 2021 r. dokonać zgłoszenia
przez formularz zgłoszeniowy (link dostępny od 8 sierpnia 2021 w grupie projektowej na
FB). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie wypełniony formularz. Nie
przesyłamy żadnych potwierdzeń udziału w projekcie.
5. Do 15 czerwca 2022 r. należy wypełnić raport ewaluacyjny (link dostępny od 1 czerwca
2022 r. w grupie projektowej na FB).
6. Każda placówka biorąca udział w projekcie wypełnia tylko jeden formularz zgłoszeniowy
i ewaluacyjny.
7. Uczestnicy zobligowani są do umieszczenia na stronie internetowej, fanpage’u swojej
placówki i tablicach informacyjnych plakatu informującego o udziale w projekcie (plakat do
pobrania od 1 września 2021 r.).
8. Pełna realizacja projektu to wykonanie minimum 2 zadań/m-c – do wyboru spośród zadań
przedstawionych w harmonogramie.
9. Nauczyciel, który zgłosi się do projektu proszony jest o aktywny udział w grupie
fecebookowej „Mała Fabryka Eksperymentów” – w dowolnej formie: opis, zdjęcia,
prezentacja z wykonanych zadań. Zamieszczając relację na fb prosimy o podanie kategorii,
której dotyczy prezentowane zadanie. Można również dzielić się pomysłami i inspiracjami
znalezionymi w internecie (z podaniem źródła).
10. Chętne osoby będą miały możliwość współtworzenia Księgi „Mała Fabryka
Eksperymentów”. Szczegółowe informacje w sekcji Przewodniki
#KsięgaMałaFabrykaEksperymentów.
11. Do 30 czerwca 2022 r. zostaną przesłane dyplomy (wersja elektroniczna do samodzielnego
wypełnienia). W tym terminie pojawi się również krótkie podsumowanie projektu na grupie
projektowej.
12. Do 31 sierpnia 2022 r. osoby realizujące projekt otrzymają na adres mailowy, podany przy
zgłoszeniu, elektroniczną wersję „Małej Fabryki Eksperymentów” (zbiór najciekawszych
eksperymentów przeprowadzonych przez uczestników projektu). Szczegółowe informacje
w sekcji Przewodniki #KsięgaMałaFabrykaEksperymentów.
13. Nauczyciele publikujący materiały i zdjęcia w grupie zobligowani są do uwzględnienia
przepisów RODO – prosimy nie umieszczać materiałów zawierających informacje o danych
osobowych i wizerunki osób umożliwiające ich identyfikację, nie posiadając zgody na
przetwarzanie takich danych. Publikowanie zdjęć, filmów i relacji zawierających wizerunek
dzieci jest jednoznaczne z posiadaniem przez umieszczającego zgody na wykorzystanie
wizerunku (skonstruowanej według wewnętrznych zaleceń placówki, w porozumieniu
z IOD).
14. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczane zdjęcia i materiał
zawierający wizerunek osób trzecich bez ich zgody. Osoby realizujące projekt zobowiązane
są do uzyskania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie
i przechowywanie oświadczeń w dokumentacji projektowej.

Koordynator projektu w przedszkolu: Sylwia Stępińska