KONKURS PLASTYCZNY „(prze)moc w rodzinie”

      Możliwość komentowania KONKURS PLASTYCZNY „(prze)moc w rodzinie” została wyłączona

ZACHĘCAMY DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM  „(prze)moc w rodzinie” organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczercowie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczercowie. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz załączniki do regulaminu (karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

REGULAMIN KONKURSU:

1. Celem konkursu jest:
• promowanie wartości rodzinnych,
• zachęcanie do powielania dobrych wzorców,
• rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i przekonań,
• zwrócenie uwagi na problem alkoholu i przemocy w rodzinie,
• pokazywanie, promowanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez użycia przemocy.
2. Uczestnictwo w konkursie:
• Konkurs adresowany jest do dzieci – przedszkolaków, uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Szczerców.
• Zadaniem uczestników jest wykonanie prac w dowolnej technice, w formacie A4 odpowiadającemu tematowi konkursu.
• Każdy uczestnik będzie mógł przedstawić jedną pracę.
• Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.
• Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem przedstawiającym promowanie wartości rodzinnych. W rezultacie 12 nagrodzonych z terenu gminy prac będzie umieszczonych w kalendarzu na 2022 r.
• Prace nadesłane bez opisu nie będą oceniane, powinny zawierać: imię i nazwisko oraz klasę i placówkę oświatową.
• Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
• Liczba prac z danej placówki jest dowolna.
3. Termin i miejsce składania prac:
• Prace należy składać u szkolnych koordynatorów do 5.11.2021 r. Prace z poszczególnych szkół przekazane zostaną do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (siedziba: budynek GOPS-u w Szczercowie) za pośrednictwem wyznaczonego przez Dyrektora każdej placówki oświatowej pracownika.
• Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
4. Kryteria oceniania:
• Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu, będą to członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
• Jury podejmuje decyzję większością głosów. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
• Złożone prace będą oceniane pod względem: zgodności pracy z tematem konkursu, ciekawego ujęcia tematu, walorów promujących wartości rodzinne, samodzielności i oryginalności.
• Dla zwycięzców konkursu przewidziane jest 12 nagród rzeczowych.
• Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom, nastąpi w miesiącu XI br. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem szkoły, do której organizator przekaże wiadomość.
5. Prawa autorskie:
• Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem karty zgłoszenia (załącznik nr 1), która jest równoznaczna ze zgodą prawnego autora pracy o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy Konkursowej na następujących polach:
➢ druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie,
➢ upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia.
• Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji bez uiszczania honorarium autorskiego. Przy eksponowanych pracach (publikacje prasowe, Internet), będzie umieszczone imię i nazwisko, wiek autora pracy plastycznej oraz nazwa placówki oświatowej uczestnika konkursu.
• Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w szczególności praw autorskich. Prosi się, aby do każdej pracy zostały załączone po 1 egzemplarzu zał. nr 1 i nr 2 niniejszego Regulaminu.
6. Postanowienia końcowe:
• Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do:
➢ zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadki zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania Uczestników droga mailową, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników
➢ nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac,
➢ odwołania konkursu bez podania przyczyny,
➢ rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
• Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.

Załącznik Nr 1 do regulaminu:

…………………………………………………
miejscowość, data

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A
Konkurs na wykonanie pracy plastycznej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uczestnik (imię i nazwisko, oddział):

Wiek:

Nazwa placówki oświatowej, do której dziecko uczęszcza:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:

Tytuł pracy:

Załącznik nr 2 do regulaminu:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Działając na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.s.1) – dalej RODO (GDPR) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 poz. 1000)
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres,)
wyrażam zgodą na przetwarzanie przez:
Administratora danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie podanych przeze mnie danych osobowych:
1) imię i nazwisko, wiek dziecka,
2) nazwa placówki oświatowej,
w celu, realizacji konkursu „(prze)moc w rodzinie” organizowanego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczercowie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługujących mi prawach:
– dostępu do treści moich danych mojego dziecka,
– ich poprawiania,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Okres przechowywania danych:
Dane są przechowywane do czasu ostatecznego zakończenia konkursu i wydania kalendarza w oparciu o prace plastyczne. Okresy przechowywania danych są determinowane przepisami prawa i zgodne z instrukcją kancelaryjną administratora.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:
Oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.

………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)